Man får ett fast lågt elpris för lång tid framåt

Planering

Solenergin är

 • Ren
 • Oändlig och
 • Bra för plånboken

Hur?

1. Leta fram en plats på fastigheten som vetter mot söder (lämpligast men öster eller/och väster går också) och som inte
skuggas.
2. Panelerna kan monteras på tak vägg eller på stativ på marken
3. Kontrollera om bygglov behövs.
För paneler direkt på tak eller vägg behövs som regel inget bygglov.
För paneler som förändrar byggnadens siluett kan bygglov behövas.
Kontrollera med den kommunala byggnadsnämnden.
4. Har du en värmeväxlare/luftkonditionering? Koppla växelriktaren till samma fas och få billig/gratis luftkonditionering på
sommaren
5. Enligt förslag kommer investeringsbidraget att ersättas med GRÖNT-avdrag i likhet med ROT-avdraget år 2021 med 15%
skattereduktion för hela kostnaden. Summan av alla skattereduktioner GRÖNT- ROT och -RUT förblir 50 000kr.
6. Kontrollera med elhandelsbolaget om du kan få betalt för överskottet och i så fall hur mycket.
7. Mindre anläggningar upp till 2 kW ansluts lämpligen en-fasigt medan större anläggningar ansluts till två eller tre 
faser.
8. Kontakta oss för hjälp med planering och visning av solcellspaneler och växelriktare.
9. För anläggningar över 255kW sammanlagd växelriktareffekt måste man betala energiskatt för all
produktion

Hur många kW paneleffekt kan jag installera för att vara mikroproducent

Kolla årsförbrukningen på elräkningen5 000kWh5 kW + c:a 10-20%
10 000kWh10 kW + c:a 10-20%
15 000kWh15 kW osv

Det är inte fel, för ett optimalt utnyttjande av växelriktaren, att överdimensionera paneleffekten 10 – 20% med hänsyn tagen till

 • med åren reducerad verkningsgrad och
 • under soliga sommardagar förhöjd paneltemperatur och därmed effektreducering med c:a 10%.

OBS! Utmatad effekt kan aldrig överstiga växelriktarens angivna maximala effekt. (10kW motsvarar c:a 15A, 15 kW motsvarar c:a 22,5A osv)

 • Högre paneleffekt skadar inte växelriktaren om panelerna inom rimliga gränser överdimensioneras.
 • Växelriktaren förstörs däremot om för hög likspänning matas in.

Ta därför hänsyn till den förhöjda spänning som kan uppstå en kall solig vinterdag.
Anläggningen storlek kan få en ekonomisk tröskel i dagsläget. Max. utmatad energi 30 000 kWh för skatteåterbäring

Hur stor plats tar panelerna?

0,2 kW/m2 Modulmått 1m x 1,67m eller 1mx2m
Moduleffekt 335W eller 400W

Var kan modulerna placeras?

Var som helst men lämpligast mot söder och om möjligt med c:a 40° lutning. Helst inte vågrät på grund av underhåll (rengöring). Lodrät går bra.

Varför måste jag ha en växelriktare?

Modulerna producerar likström.  För att kunna använda den producerade energin i fastigheten måste den omvandlas till växelström 400/230VAC.
Omvandling och inmatning på elnätet sker helt automatiskt. Finns ingen nätspänning kopplar växelriktaren automatiskt från.

Vilken växelriktare skall jag välja?

Välj effeklt efter modulerna minus 10%

Om t.ex. en modulgrupp monteras åt öster och en åt väster välj en växelriktare med 2 st MPPT-ingångar.
Har alla modulerna samma lutning och azimut räcker det med 1 st MPPT-ingång.

För vissa solceller rekommenderar tillverkaren att minuspolen skall jordas för att uppnå optimalt resultat. I så fall väljs en växelriktare med transformator. I annat fall räcker det med en modell utan transformator

Tänk på ljudnivån med hänsyn till placeringen

Var kan växelriktaren placeras?

Om växelriktaren monteras utomhus bör den ej monteras i solljus då det blir svårt att avläsa displayen.
Placeras växelriktaren långt från panelerna måste strängkablarna vara brandsäkert förlagda.
En kortslutning mellan plus och minus höjer strömmen med endast c:a 10% vilket omöjliggör skydd med säkring, Ljusbågen kommer att bli bestående tills solen går ner.
Förlusterna blir däremot lägre i strängkablarna än i en växelströmskabel då spänningen i dessa är högre och strömmen därmed lägre.

Hur mycket kostar det?

C:a 10 – 15 kr/watt inkl. moms för en komplett driftsatt anläggning

Hur lång garanti lämnas?

Moduler10 år 90% produktionsgaranti
25 år 80% produktionsgaranti
Växelriktare5 år
Övrigt5 år

Hur länge håller en anläggning

Efter 50 år har produktionen sjunkit till c:a 75% av nyvärdet

Vad händer med energin som jag inte själv använder

Den ”lagras på nätet” Kraftleverantör och nätägare betalar enligt överenskommelse.

Vad är en mikroproducent?

Produktionen mindre än förbrukningen max 63A huvudsäkring.

 • Mikroproducenter av el ska kunna få tillbaka på skatten.
 • Mikroproducenter innefattar bland annat villor, bostadsrättsföreningar, lantbruk och företag.
 • Inkomster från elhandelsföretag och nätägare skall deklareras som inkomst av kapital. I de flesta fall behöver inte inkomstskatt betalas eftersom villaägare varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kronor som dras av från de totala inkomsterna för varje privatbostad. T.ex. uthyrning, försäljning av produkter, el etc.
 • Man får 60 öre (2 x energiskatt) i skattereduktion per utmatad kWh dock inte för fler kWh än man köpt under året. Nätbolaget rapporterar till skattemyndigheten.
 • Man kan maximalt få tillbaka 18 000 kronor per år (30.000 kWh).

Not 1

Det är inte fel, för ett optimalt utnyttjande av växelriktaren, att överdimensionera paneleffekten 10 – 20% med hänsyn tagen till

 • med åren reducerad verkningsgrad och
 • under soliga sommardagar förhöjd paneltemperatur och därmed effektreducering med c:a 10%.

OBS! Utmatad effekt kan aldrig överstiga växelriktarens angivna maximala effekt. (10kW motsvarar c:a 15A, 15 kW motsvarar c:a 22,5A osv)

 • Högre paneleffekt skadar inte växelriktaren om panelerna inom rimliga gränser överdimensioneras.
 • Växelriktaren förstörs däremot om för hög likspänning matas in.

Ta därför hänsyn till den förhöjda spänning som kan uppstå en kall solig vinterdag.
Anläggningen storlek kan få en ekonomisk tröskel i dagsläget. Max. utmatad energi 30 000 kWh för skatteåterbäring

Not 2

Om växelriktaren monteras utomhus bör den ej monteras i solljus då det blir svårt att avläsa displayen.
Placeras växelriktaren långt från panelerna måste strängkablarna vara brandsäkert förlagda.
En kortslutning mellan plus och minus höjer strömmen med endast c:a 10% vilket omöjliggör skydd med säkring, Ljusbågen kommer att bli bestående tills solen går ner.
Förlusterna blir däremot lägre i strängkablarna än i en växelströmskabel då spänningen i dessa är högre och strömmen därmed lägre.    

 • Max 63A (ellagen) 100 A (skatteverket) mätarsäkring. Man kan ha två huvudsäkringar efter mätaren. En för konsumtion (nuvarande) och en för produktion (ny max 63A). Man betalar bara abonnemangsavgift för konsumtionen. Behöver elnätet förstärkas får man som regel betala för detta
Exempel 110.000 kWh
Utmatad energi12.000kWh
Ersättning (10000x0,6)6.000kr
Exempel 2
Utmatad energi10.000 kWh
Köpt energi1.200kWh
Ersättning (1200x0,6)720kr